Tietosuojaseloste

Tietosuoja

Suomen Italiaanot ja Cirnecot Ry:n tietosuojaseloste
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 2016/679 sekä henkilötietolain 523/1999 10 §:n mukainen tietosuojaseloste ja seloste käsittelytoimista

1. REKISTERINPITÄJÄ
Suomen Italiaanot ja Cirnecot ry. Jäljempänä rekisterinpitäjästä käytetään nimeä SIC ry.

2. YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVASSA ASIASSA
Inka Luoma, jasensihteeri@sicry.fi

3. REKISTERIN NIMI
SIC ry:n jäsenrekisteri

4. REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE
Henkilö on hakenut ja valittu SIC ry:n jäseneksi.

5. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN JA REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS
Rekisterin käyttötarkoituson pitää yhteyttä SIC ry:n jäsenistöön. Tietoja voidaan käyttää SIC ry:n toiminnan kehittämiseen, tilastollisiin tarkoitukseen ja henkilökohtaisemman kohdennetun sisällön tuottamiseen verkkopalveluissamme. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa. Rekisterin tietoja voidaan käyttää SIC ry:n omassa toiminnassa sähköisten tiedonantojen, tapahtumatietojen, varaustietojen ja asiakaspostitusten lähettämiseen. SIC ry:llä on oikeus julkaista asiakaspalvelurekisterin sisältämät tiedot sähköisenä tai kirjallisena luettelona, ellei asiakas sitä erityisesti kiellä. Luettelolla tarkoitetaan esim. postitustarroja. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen julkaiseminen tai korjata rekisterissä olevat virheelliset henkilötiedot ilmoittamalla siitä SIC ry:n sähköpostitse jasensihteeri@sicry.fi.

6. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
Jäsenrekisteri sisältää tilanteesta riippuen osan seuraavista tietotyypeistä

  • Henkilön etu- ja sukunimi
  • Henkilön edustaman organisaation nimi
  • Sähköpostiosoite
  • Postiosoite
  • Puhelinnumero

7. JÄSENREKISTERIN SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Jäsentä koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti:

  • Asiakkaalta itseltään suoraan järjestelmään, sähköpostitse, puhelimitse, lomakkeella tai muulla vastaavalla tavalla
  • Rekisterinkäsittelijän tai yhteistyökumppanin syöttäminä

8. TIETOJEN SÄILYTTÄMISAIKA
Säilytämme asiakkaan tietoja vain niin kauan kuin on tarpeen yllä kohdassa 5 määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

9. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELIJÄT
Rekisterin käyttöoikeus edellyttää SIC ry:n tai sen yhteistyökumppanin tai teknisen palveluntarjoajan tietojärjestelmien käyttöoikeuksia sekä salasanoja. Rekisterin käyttöoikeudet on SIC ry:n organisaation sisällä rajattu henkilöihin, joiden työtehtävät edellyttävät rekisterin tietojen käyttöä.

10. TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE
Henkilötietoja siirretään Euroopan Unionin ulkopuolelle, mikäli se on SIC ry:n tai sen yhteistyökumppanin teknisen toteutuksen varmistamiseksi tarpeellista. Kun tietoja siirretään Euroopan Unionin ulkopuolelle, huolehdimme henkilötietojen suojan riittävästä tasosta lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

11. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET
Asiakaspalvelurekisterin tiedot ovat ainoastaan SIC ry:n käytössä, paitsi SIC ry:n käyttäessä ulkoista yhteistyökumppania palvelun tuottamiseksi. Tietoja ei kuitenkaan luovuteta SIC ry:n tai sen yhteistyökumppaneiden ulkopuolelle, paitsi perintään tai laskutukseen liittyvissä asioissa sekä lainsäädännön velvoittaessa.

12. AUTOMAATTINEN PÄÄTÖKSENTEKO JA PROFILOINTI
Markkinointikampanjoissamme voidaan käyttää profilointia ja automaattista päätöksentekoa.

13. EVÄSTEET JA SELAILUN SEURANTA
Voimme kerätä käyttäjän päätelaitetta koskevia tietoja evästeiden ("cookies") ja muiden vastaavien tekniikoiden, kuten selaimen paikallisen tietovaraston, avulla. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät usein nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat selaimet. Kolmannet osapuolet voivat asettaa evästeitä käyttäjän päätelaitteelle käyttäjän vieraillessa palveluissamme tilastoidakseen eri sivustojen kävijämääriä. Kolmansilla osapuolilla tarkoitetaan SIC ry:n ulkopuolisia tahoja, kuten mittaus- ja seurantapalveluiden tarjoajia. Palvelumme voivat myös sisältää linkkejä muihin sivustoihin ja yhteisöpalveluihin, mutta emme vastaa näiden ulkopuolisten sivustojen yksityisyydensuojakäytännöistä tai sisällöistä. Suosittelemme tutustumaan näiden palveluiden yksityisyydensuojaa koskeviin ehtoihin.

14. SIJAINTITIEDOT
Käyttäjän päätelaitteen sijaintitietoja voidaan käyttää sijaintiperusteisten palveluiden tarjoamiseksi, kuten alueellisten sisältöjen tarjoamiseksi ja kohdennetun mainonnan esittämiseksi, edellyttäen, että käyttäjä on antanut sijaintitietojen hyödyntämiseen nimenomaisen suostumuksensa tai mikäli sijaintitiedot on tehty anonyymeiksi. Sijaintitiedot määritetään käytettävissä olevien paikannusmenetelmien, kuten GPS:n ja WLAN-yhteyspisteiden ja matkapuhelinverkon tukiasemien sijaintien avulla. Käyttäjä voi peruuttaa suostumuksensa milloin tahansa päätelaitteen ja sovelluksen asetuksista.

15. REKISTERÖIDYN OIKEUDET
Olemme sitoutuneita tarjoamaan käyttäjillemme valintoja ja hallintamahdollisuuksia tietosuojaan liittyen. Alla listaamme erilaisia tapoja, joilla käyttäjämme voivat vaikuttaa tietojen keräämiseen ja käsittelyyn.

Tietojen tarkastus- ja oikaisuoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen:
Jäsensihteeri SIC ry
Rantakartanontie 2 D
7600910 Helsinki
tai sähköpostitse osoitteeseen jasensihteeri@sicry.fi

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ilmoittamalla siitä kirjallisesti yllä olevaan postiosoitteeseen.

Oikeus kieltää sähköiset tiedonannot
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää sähköinen markkinointiviestintä ilmoittamalla siitä sähköpostitse jasensihteeri@sicry.fi

Evästeiden estäminen ja tyhjentäminen
Käyttäjällä on mahdollisuus estää evästeiden käyttö muuttamalla selaimensa asetuksia. Evästeiden käytön estäminen saattaa vaikuttaa palveluidemme toiminnallisuuteen ja/tai estää joidenkin palvelujemme käytön. Käyttäjä voi tyhjentää evästeet selaimen asetuksista. Tyhjentämällä evästeet säännöllisin väliajoin käyttäjä vaihtaa tunnistetta, jonka pohjalta käyttäjästä muodostuu profiili. Evästeiden tyhjentäminen ei kuitenkaan lopeta kokonaan tiedon keruuta, vaan pikemminkin nollaa aikaisempiin käyttäytymistietoihin pohjautuvan profiilin.

Suostumus sijaintitietojen käyttöön
Käyttäjä voi antaa suostumuksensa sijaintitietojen käyttöön päätelaitteen ja sovelluksen asetuksista. Asetusten avulla käyttäjä voi myös peruuttaa antamansa suostumuksen milloin tahansa.

Oikeus poistaa tiedot
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää poistamaan hänen tietonsa kaikista rekisterinpitäjän järjestelmistä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yllä olevaan postiosoitteeseen tai sähköpostitse jasensihteeri@sicry.fi

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää siirtämään hänen tietonsa yleisesti käytössä olevassa siirtomuodossa toiseen järjestelmään. Oikeus koskee vain tietoja, jotka rekisteröity on itse antanut rekisterinpitäjälle. Tietojen siirtopyynnöstä tulisi ilmoittaa kirjallisesti yllä olevaan postiosoitteeseen tai sähköpostitse jasensihteeri@sicry.fi

Oikeus vastustaa automaattista päätöksentekoa ja profilointia
Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa automaattista päätöksentekoa ja profilointia ilmoittamalla siitä kirjallisesti yllä olevaan postiosoitteeseen tai sähköpostitse jasensihteeri@sicry.fi

16. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET
Rekisteriä koskevat manuaaliset aineistot säilytetään suojatuissa tiloissa. Digitaalisesti tallennetut ja käsiteltävät tiedot ovat tietokannoissa, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muiden teknisten keinojen avulla suojattuja. Rekisterin käyttöoikeudet on SIC ry:n organisaation sisällä rajattu henkilöihin, joiden työtehtävät edellyttävät rekisterin tietojen käyttöä.

17. TIETOSUOJASELOSTEEN MUUTTAMINEN
Kehitämme palvelujamme jatkuvasti ja pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä palveluissamme. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Suosittelemme tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti. Tämän tietosuojaselosteen ajantasainen versio löytyy URL- osoitteesta http://www.sicry.fi