Yhdistyksen säännöt

1 § Yhdistyksen nimi
Yhdistyksen nimi on Suomen Italiaanot ja Cirnecot ry.


2 § Toimipaikka ja kieli
Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki, mutta toiminta-alueena on koko maa. Yhdistys on Suomen Kennelliitto - Finska Kennelklubben ry:n jäsen. Yhdistyksen rotujärjestönä toimii Suomen Vinttikoiraliitto ry. Yhdistyksen kieli on suomi ja kokous-ja pöytäkirjakieli on suomi.

3 § Tarkoitus
Yhdistyksen tarkoituksena on Suomen Kennelliitto - Finska Kennelklubben ry:n jäsenyhdistyksenä sekä Suomen Vinttikoiraliiton alaisena rotuyhdistyksenä harjoittaa italianvinttikoiria ja etnankoiria koskevaa valistus- ja tiedotustoimintaa sekä pyrkiä aktiivisesti keräämään rodun harrastajat yhdistykseensä ja järjestäytyneen kenneltoiminnan piiriin syventääkseen heidän rotu- ja kenneltietouttaan.

Yhdistys toimii harrastajien ja kasvattajien yhdyssiteenä edistämällä näiden rotujen harrastus- ja kasvatustoimintaa. Opastuksella ja neuvonnalla pyritään parantamaan rotujen terveystilannetta ja yksilöiden hyvinvointia. Rotuyhdistyksenä yhdistys toteuttaa sen tärkeintä tehtävää eli rotujenjalostuksenohjausta. Yhdistys hoitaa myös suhteita ulkomaisiin rotujen yhdistyksiin ja pyrkii näiden kanssa aktiivisesti vuorovaikutukseen.

4 § Jäsenet
Yhdistykseen jäseneksi voi hakea jokainen henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt.

Jäseneksi voi liittyä kesken toimintavuoden. Jäsenyys säilyy, vaikka yhdistyksen sääntöjä muutettaisiin niin, että jäsen ei enää täyttäisi jäseneksi ottamisen edellytyksiä. Jäsenyyden alkamispäivä on hallituksen hyväksyttyä jäsenen ensimmäisen maksetun jäsenmaksun maksupäivä.

Hallitus hyväksyy jäsenet sille jätetyn hakemuksen perusteella. Varsinainen jäsen on pääjäsen, jolle toimitetaan yhdistyksen jäsenpostit sekä muut julkaisut. Varsinaisella jäsenellä on puhe- ja äänioikeus yhdistyksen kokouksissa.

Yhdistyksen perhejäseneksi hallitus voi hyväksyä yksityisen henkilön, joka on varsinaisen jäsenen kanssa samassa taloudessa asuva henkilö. Perhejäsenelle ei erikseen lähetetä yhdistyksen julkaisuja. Perhejäsenellä on puhe- ja äänioikeus yhdistyksen kokouksissa.

Yhdistyksen pentujäseneksi voidaan hyväksyä yksityiset henkilöt. Yhdistykseen jäseninä olevat kasvattajat voivat hakea pentujäsenyyttä kasvattiensa omistajille. Pentujäsenyys kestää ainoastaan ensimmäisen vuoden, jonka jälkeen jäsenyys jatkuu varsinaisena jäsenyytenä. Pentujäsenelle toimitetaan jäsentiedotteita ja pentujäsenellä on puhe- ja äänioikeus yhdistyksen kokouksissa.

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle. Jäsen voi erota yhdistyksestä myös ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa ja pyytää ero merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsamaksamatta yli kahden (2) kuukauden ajan sen erääntymisestä tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitteet, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut. Jäsen voidaan erottaa myös siinä tapauksessa, että hän menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella on huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai hän ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja. Mikäli jäsen tuomitaan eläinsuojelurikkomuksesta tai -rikoksesta tai hän saa Suomen Kennelliitosta kurinpidollisen seuraamuksen, hänet voidaan erottaa yhdistyksestä.

Eroavan jäsenen jäsenyys päättyy välittömästi, kun ilmoittaa eroamisestaan.

Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää syyskokous.

5 § Toiminnan tukeminen
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi hankkia ja omistaa kiinteää ja irtainta omaisuutta, vastaanottaa lahjoituksia, avustuksia ja testamentteja sekä muodostaa rahastoja ja järjestää asianmukaisella luvalla tilaisuuksia, rahankeräyksiä ja arpajaisia.

6 § Toiminta- ja tilikausi
Yhdistyksen ja sen toimikuntien toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi.

Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain ja ne on asiakirjoineen jätettävä neljä (4) viikkoa ennen vuosikokousta toiminnantarkastajalle, jonka on ne lausuntoineen palautettava hallitukselle viimeistään neljätoista (14) vuorokautta ennen vuosikokousta.

7 § Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja kuusi muuta varsinaista jäsentä. Hallitukseen valittavan jäsenen tulee olla täyttänyt 18 vuotta. Toimikuntien puheenjohtajilla ja paikalliskoordinaattoreilla on läsnäolo- ja puheoikeus kaikissa hallituksen kokouksissa.

Puheenjohtaja valitaan vuodeksi kerrallaan.

Muiden hallituksen varsinaisten jäsenten toimikausi on kaksi (2) vuotta, ja heistä on kolmevuosittain erovuorossa. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni. Hallituksella on oikeus käyttää asiantuntijoita.

Hallituksen toimikausi on kaksi (2) kalenterivuotta.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaansihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat yhdistyksen toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallituksen jäsenellä on velvollisuus osallistua hallitustyöskentelyyn ja vähintään puoleen (50 %) vuosittaisista hallituksen kokouksista. Mikäli hallituksen jäsen ei osallistu tehtäväänsä, voidaan hänen erottamisestaan päättää yhdistyksen kokouksessa. Jos hallituksen jäsen erotetaan tehtävästään tai hän ilmoittaa eroavansa toimestaan, hänen tilalleen valitaan seuraavassa yhdistyksen yleiskokouksessa uusi henkilö.

Hallituksen kokouksista on ilmoitettava viimeistään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta kaikille hallituksen jäsenille erikseen hallituksen järjestäytymiskokouksessa sovitulla tavalla.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään kolme (3) sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

8 § Toimikunnat
Hallituksen alaisina toimivat perustetut toimikunnat, joiden puheenjohtajat valitaan yhdistyksen hallituksen kokouksessa ja kunkin toimikunnan puheenjohtajalla on vapaus nimittää kyseisentoimikunnan jäsenet. Toimikuntien puheenjohtajuudet ovat voimassa toistaiseksi. Toimikunnan puheenjohtajan tulee saattaa nimittämänsä toimikunnan jäsenet hallituksen tietoon viimeistään seuraavassa hallituksen kokouksessa. Toimikunnille on laadittu omat toimiohjeet, joita toimikunnatnoudattavat. Toimikunnan jäsenten toimikausi on voimassa toistaiseksi, kunnes muutoksista ilmoitetaan hallitukselle.

Toimikuntien toimikausi on kalenterivuosi.

Kukin toimikunta on itsenäinen oman osaamisalueensa kiistaton toimielin, joka vastaa toiminnastaan yhdistyksen hallitukselle. Kuhunkin toimikuntaan kuuluu vähintään viisi jäsentä mukaan lukien toimikunnan vetäjä. Toimikuntien jäsenten tulee olla Suomen Italiaanot ja Cirnecot ry:n jäseniä, mutta tarvittaessa toimikunnat voivat käyttää myös ulkopuolista asiantuntija-apua.

Jalostustoimikunnassa italianvinttikoiria ja etnankoiria tulee kumpaakin edustaa vähintään yksi (1) rodun kasvattaja tai jalostusasioihin perehtynyt henkilö ja vähintään yhden toimikunnan jäsenen tulee olla käynyt Kennelliiton järjestämät jalostusneuvojan perus- ja jatkokurssit tai muutoin olla kouluttautunut eläinten jalostukseen.

Juoksutoimikunnassa italianvinttikoiria ja etnankoiria tulee kumpaakin edustaa vähintään yksi (1) rodun kilpailuttamiseen perehtynyt henkilö ja vähintään yhden toimikunnan jäsenen tulee olla käynyt koetoimitsijan peruskurssin ja lajikohtaisen toimihenkilökoulutuksen.

Näyttelytoimikunnassa italianvinttikoiria ja etnankoiria tulee kumpaakin edustaa vähintään yksi (1) rodun näyttelyttämiseen perehtynyt henkilö ja vähintään yhden toimikunnan jäsenen tulee olla käynyt kehätoimitsijakoulutus.

Toimikuntien puheenjohtajilla on läsnäolo- ja puheoikeus kaikissa hallituksen kokouksissa.

Yhdistyksen hallituksella on oikeus perustaa tarvittavia toimikuntia ja laatia niille toimintaohjeet kesken toimikautta. Näiden toimikuntien jäsenten tulee olla toimikunnan toimintaan riittävästiperehtyneitä.

9 § Paikalliskoordinaattorit
Yhdistyksen hallituksen nimittämät ja sen alaisena toimivat paikalliskoordinaattorit toimivat kukin omilla alueillaan yhteistyössä hallituksen kanssa. Paikalliskoordinaattoreiden toimi on voimassa toistaiseksi.

Paikalliskoordinaattorit järjestävät toiminta-alueensa tapahtumia yhdistyksen sääntöjen puitteissa. Paikalliskoordinaattoreilla on läsnäolo- ja puheoikeus kaikissa hallituksen kokouksissa.

10 § Nimenkirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä siten, että toisen kirjoittajan on aina oltava puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.

11 § Kokouskäytäntö
Yhdistys pitää vuosittain kaksi (2) varsinaista kokousta, joihin voidaan myös etäosallistua tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla. Yhdistyksen kevätkokous pidetään helmi- huhtikuussa ja syyskokous syys-marraskuussa hallituksen määräämänä päivänä.

Kutsu yhdistyksen kokouksiin on julkaistava kerhon kotisivuille internetiin ja lähetettävä jäsenistölle sähköpostilla viimeistään neljätoista (14) päivää ennen kokousta. Kokouskutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltäviksi tulevat asiat.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kuukauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen varsinaisiin kokouksiin käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava vähintään kaksi (2) kuukautta ennen varsinaista kokousta.

12 § Äänioikeus
Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella 15 vuotta täyttäneellä varsinaisella, perhe- ja pentujäsenellä yksi (1) ääni. Sen lisäksi voi em. jäsen edustaa valtakirjalla kahta (2) yhdistyksen äänivaltaista jäsentä kahdella (2) äänellä. Valtakirjoja käytettäessä tulee valtakirjat toimittaa sähköisesti jäsensihteerille kokouskutsussa ilmoitetussa ajassa tarkastettavaksi ennen kokousta.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksenpuheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Äänestykset ovat avoimia, ellei vähintään 1/10 henkilökohtaisesti tai valtuutetun asiamiehen kauttasaapuvilla olevista jäsenistä vaadi suljettua lippuäänestystä. Henkilövaalit ovat aina suljettuja lippuäänestyksiä. Äänten mennessä tasan voittaa se mielipide, jota puheenjohtaja on kannattanut, vaaleissa ratkaisee arpa.

13 § Yleiskokoukset
Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaus;
2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, 2 pöytäkirjan tarkastajaa, 2 ääntenlaskijaa ja 2 valtakirjojen tarkastajaa;
3. Suoritetaan valtakirjojen tarkastus;
4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;
5. Hyväksytään kokouksen työjärjestys;
6. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto;
7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä;
8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaus;
2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, 2 pöytäkirjantarkastajaa, 2 ääntenlaskijaa ja 2 valtakirjojen tarkastajaa;
3. Suoritetaan valtakirjojen tarkastus;
4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;
5. Hyväksytään kokouksen työjärjestys;
6. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus;
7. Päätetään hallituksen ja toiminnantarkastajan/varatoiminnantarkastajan kokouspalkkioista;
8. Hallituksen varsinaisten jäsenten vaali erovuoroisten tilalle;
9. Hallituksen puheenjohtajan vaali;
10. Toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan vaali;
11. Edustajien valitseminen Suomen Kennelliitto - Finska Kennelklubben ry:n kokouksiin (toimikausikolme vuotta);
12. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

14 § Sääntöjen muuttaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta.

15 § Yhdistyksen purkaminen ja lakkauttaminen
Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittavayhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksenedistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.

Muutoin noudatetaan sitä, mitä yhdistyslaissa säädetään.